Terms & Conditions

1. Door ondertekening verplicht u ouder/voogd zich tot betaling van het verschuldigde lesgeld, mocht de aanmelding tot plaatsing leiden van de aangemelde ‘deelnemer’;

2. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Zodra de klas vol is zullen nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst geplaatst worden. Indien een plaats beschikbaar komt, geschiedt plaatsing eveneens op volgorde van binnenkomst;

3. Ik begrijp dat er na de aanvang van de lessen geen restituties worden aangeboden of nadat de betaling is ontvangen. De eerste les van een cursus is hierop een uitzondering dit is namelijk een proefles. In geval van annulering horen wij dit graag schriftelijk uiterlijk in de week na de eerste les:

4. In geval van restitutie is Young Engineers geen rente verschuldigd;

5. In geval van het niet tijdig nakomen van de betalingsplicht ontvangt ouder/voogd iedere twee weken een herinneringsbrief totdat het geld op de betreffende rekening is bijgeschreven;

6. Iemand van de wachtlijst kan zich op ieder moment kosteloos terugtrekken van de wachtlijst;

7. Ik begrijp dat boekingen en betaling voor volledige termijnen zijn. Dit komt omdat de huur van een lokaal, de werkgelegenheid van de leraren en het aantal lessen dat we runnen moeten worden geregeld voor een heel termijn. Daarom kunnen we geen toevallige boekingen of pro rata weken nemen als u misschien weg bent. Studenten die inschrijven na de aanvang van het termijn, wordt een pro rata-tarief in rekening gebracht voor de huidige termijn;

8. Ik begrijp dat betalingen die niet meer dan 3 weken na de aanvang van de cursus zijn ontvangen, onderhevig zijn aan administratie kosten van €15.- Young Engineers zal ouders / voogd in kennis stellen als betalingen niet zijn ontvangen alvorens administratiekosten in rekening wordt gebracht;

9. Ik ga ermee akkoord Young Engineers te informeren wanneer de gegevens die eerder vermeld zijn op het inschrijfformulier tijdens de cursus zijn gewijzigd. Met name contactgegevens, gezondheidsproblemen en nood-contactgegevens;

10. Young Engineers stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen die voortvloeien uit of op een of andere manier verband houden met het bijwonen van mijn kind / kinderen bij Young Engineers, inclusief zonder beperking claims met betrekking tot persoonlijk letsel;

11. Young Engineers bewaart uw persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden in overeenstemming met de huidige privacywetgeving;

12. Young Engineers mag gemaakte foto’s en video’s op welke manier dan ook gebruiken voor informatieve of promotionele doeleinden van de organisatie, tenzij u vooraf hiertegen bezwaar kenbaar heeft gemaakt;

13. Young Engineers stelt alles in het werk om onveilige en ongewenste situaties te voorkomen;

14. Ik accepteer dat Young Engineers gedragsproblemen met de ouder / voogd zal bespreken. Als ongeschikt gedrag voortduurt en dreiging, schade of voortdurende ontwrichting voor anderen veroorzaakt, wordt de student gevraagd het programma te verlaten;

15. Ik accepteer dat Young Engineers het recht voorbehoudt toegang te weigeren aan personen die een disciplinair probleem aan het personeel voordoen of een bedreiging vormen voor de veiligheid en het welzijn van andere kinderen. Onaanvaardbare taal of pesten zal in geen geval worden geduld en zal ertoe leiden dat het kind zonder restitutie van de klas wordt verwijderd;

16. Ik garandeer dat mijn kind op geen enkele moment blackout, aanval, convulsie, flauwvallen, duizeligheid of andere medische aandoeningen heeft geleden en momenteel geen behandeling ontvangt voor ziekte, aandoening of letsel die het mijn kind niet veilig zou kunnen maken om deel te nemen in de lessen van Young Engineers;

17. Studenten staan alleen onder toezicht van een Young Engineers-leraar tijdens hun werkelijke lestijd en aanwezigheid in de klas. Ik begrijp dat ik als ouder / voogd verplicht ben om mijn kind / kinderen voor en na de les te begeleiden.

ENGLISH

 1. By signing, parent / guardian undertakes to pay the tuition fees due if the registration leads to the placement of the registered ‘participant’;
 2. Applications are processed in order of entry. As soon as the class is full new entries will be placed on the waiting list. If a place becomes available, placement also takes place in order of entry;
 3. I understand that no refunds will be offered after the start of the lessons or after the payment has been received. The first lesson in a course is an exception, because this is a trial lesson. In case of cancellation we would like to hear this in writing no later than the week after the first lesson:
 4. In the event of a refund, Young Engineers will not be liable paying interest;
 5. In the event of late compliance with the payment obligation, the parent / guardian will receive a reminder letter every two weeks until the money has been credited to the relevant account;
 6. A person on the waiting list can be withdrawn from the waiting list at any time free of charge;
 7. I understand that bookings and payment are for full terms. This is because the rent of a room, the employment of the teachers and the number of lessons that we run have to be arranged for a very long term. Therefore, we we can not accept accidental bookings or pro rata weeks if you are away. Students who register after the start of the term, a pro rata rate will be charged for the current term;
 8. I understand that payments that are not received more than 3 weeks after the start of the course are subject to administration costs of € 15.- Young Engineers will notify parents / guardian if payments are not received before administration costs are charged. brought;
 9. I agree to inform Young Engineers if the information previously mentioned on the registration form has changed during the course. In particular contact details, health problems and emergency contact details;
 10. Young Engineers assumes no liability for damage or loss of personal property arising from or in any way related to attending my child / children with Young Engineers, including without limitation claims related to personal injury;
 11. Young Engineers will keep your personal data for administrative purposes in accordance with current privacy legislation;
 12. Young Engineers may use photos and videos made in any way for informative or promotional purposes of the organization, unless you have notified this in advance;
 13. Young Engineers makes every effort to prevent unsafe and undesirable situations;
 14. I accept that Young Engineers will discuss behavioral problems with the parent / guardian. If unsuitable behavior continues and causes threat, damage or continuous disruption for others, the student is asked to leave the program;
 15. I accept that Young Engineers reserves the right to refuse access to persons who have a disciplinary problem to the staff or threaten the safety and welfare of other children. Unacceptable language or bullying will in no case be tolerated and will result in the child being removed from the class without any refund;
 16. I guarantee that my child has at no time suffered blackout, seizure, convulsion, fainting, dizziness or other medical conditions and currently does not receive treatment for illness, condition or injury that it would not be safe for my child to participate. in the lessons of Young Engineers;
 17. Students are only supervised by a Young Engineers teacher during their actual class and attendance in the classroom. I understand that as a parent / guardian I am obliged to accompany my child / children before and after the lesson.