Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Door ondertekening verplicht u ouder/voogd zich tot betaling van het verschuldigde lesgeld, mocht de aanmelding tot plaatsing leiden van de aangemelde ‘deelnemer’;

2. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Zodra de klas vol is zullen nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst geplaatst worden. Indien een plaats beschikbaar komt, geschiedt plaatsing eveneens op volgorde van binnenkomst;

3. Ik begrijp dat er na de aanvang van de lessen geen restituties worden aangeboden of nadat de betaling is ontvangen. De eerste les van een cursus is hierop een uitzondering dit is namelijk een proefles. In geval van annulering horen wij dit graag schriftelijk uiterlijk in de week na de eerste les, u ontvangt het resterende cursusgeld  van ons retour en betaald alleen de eerste les.

4. In geval van restitutie is Young Engineers geen rente verschuldigd;

5. In geval van het niet tijdig nakomen van de betalingsplicht ontvangt ouder/voogd iedere twee weken een herinneringsbrief totdat het geld op de betreffende rekening is bijgeschreven;

6. Iemand van de wachtlijst kan zich op ieder moment kosteloos terugtrekken van de wachtlijst;

7. Ik begrijp dat boekingen en betaling voor volledige termijnen zijn. Dit komt omdat de huur van een lokaal, de werkgelegenheid van de leraren en het aantal lessen dat we runnen moeten worden geregeld voor een heel termijn. Daarom kunnen we geen toevallige boekingen of pro rata weken nemen als u misschien weg bent. Studenten die inschrijven na de aanvang van het termijn, wordt een pro rata-tarief in rekening gebracht voor de huidige termijn;

8. Ik begrijp dat betalingen die niet meer dan 3 weken na de aanvang van de cursus zijn ontvangen, onderhevig zijn aan administratie kosten van €15.- Young Engineers zal ouders / voogd in kennis stellen als betalingen niet zijn ontvangen alvorens administratiekosten in rekening wordt gebracht;

9. Ik ga ermee akkoord Young Engineers te informeren wanneer de gegevens die eerder vermeld zijn op het inschrijfformulier tijdens de cursus zijn gewijzigd. Met name contactgegevens, gezondheidsproblemen en nood-contactgegevens;

10. Young Engineers stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen die voortvloeien uit of op een of andere manier verband houden met het bijwonen van mijn kind / kinderen bij Young Engineers, inclusief zonder beperking claims met betrekking tot persoonlijk letsel;

11. Young Engineers bewaart uw persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden in overeenstemming met de huidige privacywetgeving;

12. Young Engineers mag gemaakte foto’s en video’s op welke manier dan ook gebruiken voor informatieve of promotionele doeleinden van de organisatie, tenzij u vooraf hiertegen bezwaar kenbaar heeft gemaakt;

13. Young Engineers stelt alles in het werk om onveilige en ongewenste situaties te voorkomen;

14. Ik accepteer dat Young Engineers gedragsproblemen met de ouder / voogd zal bespreken. Als ongeschikt gedrag voortduurt en dreiging, schade of voortdurende ontwrichting voor anderen veroorzaakt, wordt de student gevraagd het programma te verlaten;

15. Ik accepteer dat Young Engineers het recht voorbehoudt toegang te weigeren aan personen die een disciplinair probleem aan het personeel voordoen of een bedreiging vormen voor de veiligheid en het welzijn van andere kinderen. Onaanvaardbare taal of pesten zal in geen geval worden geduld en zal ertoe leiden dat het kind zonder restitutie van de klas wordt verwijderd;

16. Ik garandeer dat mijn kind op geen enkele moment blackout, aanval, convulsie, flauwvallen, duizeligheid of andere medische aandoeningen heeft geleden en momenteel geen behandeling ontvangt voor ziekte, aandoening of letsel die het mijn kind niet veilig zou kunnen maken om deel te nemen in de lessen van Young Engineers;

17. Studenten staan alleen onder toezicht van een Young Engineers-leraar tijdens hun werkelijke lestijd en aanwezigheid in de klas. Ik begrijp dat ik als ouder / voogd verplicht ben om mijn kind / kinderen voor en na de les te begeleiden.

18. Alle tijdens de les gebruikte materialen blijven eigendom van Young Engineers er wordt door de kinderen geen LEGO mee naar huis genomen.

19. In geval van “no-show” of geen dringende /geldige reden zijn wij genoodzaakt in geval van een bouwworkshop, vakantiedag, zomerkampdag etc. 25% van het gefactureerde bedrag in rekening te brengen.

20. We communiceren voorafgaande aan een workshop, bouwdag, vakantiedag per mail minimaal 3x over de doorgang. Het niet ontvangen van onze mails is geen geldige reden om niet op te komen dagen bij een workshop, bouwdag of vakantiedag.