Algemene Voorwaarden Vakantieworkshops- Worskhops noodopvang

Algemene voorwaarden Vakantieworkshops

1.Door aanmelding verplicht u ouder/voogd zich tot betaling van het verschuldigde workshopbedrag, mocht de aanmelding tot plaatsing leiden van de aangemelde ‘deelnemer’;

2. Aanmeldingen zullen verwerkt worden op volgorde van binnenkomst. Zodra de workshops vol zijn zullen nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst geplaatst worden. Indien een plaats bij de workshops beschikbaar komt, geschiedt plaatsing eveneens op volgorde van binnenkomst;

3. In geval van annulering horen wij dit graag schriftelijk tot uiterlijk twee weken van te voren. In geval van latere annulering zijn wij genoodzaakt 50% van de prijs in rekening te brengen tenzij de organisatie de vrijgekomen plek kan laten innemen door iemand van de wachtlijst. In dat geval wordt slecht €15,- administratiekosten in rekening gebracht. Het eventueel teveel betaalde kampgeld wordt, na aftrek van de verschuldigde kosten, zo spoedig mogelijk gerestitueerd op de door ouder/voogd aan te geven gewenste wijze;

4. In geval van restitutie is de organisatie geen rente verschuldigd;

5. In geval van het niet tijdig nakomen van de betalingsplicht ontvangt ouder/voogd iedere twee weken een herinneringsbrief totdat het geld op de betreffende rekening is bijgeschreven;

6. Iemand van de wachtlijst kan zich op ieder moment kosteloos terugtrekken van de wachtlijst.

7. Young Engineers stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen die voortvloeien uit of op een of andere manier verband houden met het bijwonen van mijn kind / kinderen bij Young Engineers, inclusief zonder beperking claims met betrekking tot persoonlijk letsel;

8. Young Engineers bewaart uw persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden in overeenstemming met de huidige privacywetgeving:

9. Young Engineers mag gemaakte foto’s en video’s op welke manier dan ook gebruiken voor informatieve of promotionele doeleinden van de organisatie, tenzij u vooraf bezwaar hier tegen kenbaar heeft gemaakt;

10. De organisatie stelt alles in het werk om onveilige en ongewenste situaties te voorkomen;

11. Ik accepteer dat Young Engineers gedragsproblemen met de ouder / voogd zal bespreken. Als ongeschikt gedrag voortduurt en dreiging, schade of voortdurende ontwrichting voor anderen veroorzaakt, wordt de student gevraagd het programma te verlaten

12. Ik accepteer dat Young Engineers het recht voorbehoudt toegang te weigeren aan personen die een disciplinair probleem aan het personeel voordoen of een bedreiging vormen voor de veiligheid en het welzijn van andere kinderen. Onaanvaardbare taal of pesten zal in geen geval worden geduld en zal ertoe leiden dat het kind zonder restitutie van de klas wordt verwijderd;

13. Het invulveld “opmerkingen” bij de Inschrijving heeft ten doel om informatie te noteren over dieet, allergieën, de geestelijke, sociale en/of lichamelijke beperking en andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de Kampweek zowel voor de deelnemer, mede- deelnemer en leiding van belang kunnen zijn. Deze informatie dient tegelijk bij de inschrijving volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

14. Ik garandeer dat mijn kind op geen enkele moment blackout, aanval, convulsie, flauwvallen, duizeligheid of andere medische aandoeningen heeft geleden en momenteel geen behandeling ontvangt voor ziekte, aandoening of letsel die het mijn kind niet veilig zou kunnen maken om deel te nemen in de lessen van Young Engineers

15. Alle tijdens de les gebruikte materialen blijven eigendom van Young Engineers er wordt door de kinderen geen LEGO mee naar huis genomen.

16. Bij afzegging, willekeurig welke reden, 72 uur of minder voordat de vakantieworkshop(s) beginnen wordt 50% van de fee in rekening gebracht. LET OP: Dit geldt niet bij Corona gerelateerde klachten – positieve thuistest- positieve PCR test.

CORONA PROTOCOL 2021

Young Engineers Den Haag protocol 2021

Laatste aanpassing: 20 December 2021

Dit protocol is opgesteld door alle vertegenwoordigers van de verschillende Young Engineers vestigingen, een aantal aspecten hier zijn aangepast op de locatie waar we het in Den Haag, Leiden en Voorhout laten plaatsvinden. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden wordt. Dit protocol kan naar aanleiding van de ervaring uit de praktijk worden aangepast en is daarmee een levend document. 

Het spreekt voor zich dat wij te allen tijde de richtlijnen van de overheid volgen. Hierdoor is het mogelijk dat we misschien wel op het laatste moment onze programma’s dienen te wijzigen of annuleren. In dat geval ontvangt u uw inschrijfgeld voor niet uitgevoerde kampdagen retour.

Algemeen

Algemene richtlijnen

De meest recente richtlijn van het RIVM is het uitgangspunt. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen instructeurs en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen instructeurs onderling en andere volwassenen moet 1,5 meter afstand bewaard worden.

Hygiënemaatregelen algemeen

Hierbij geldt ook dat de RIVM richtlijnen het uitgangspunt zijn:

 • Iedereen, zowel kinderen als instructeurs, wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden. Dit gebeurt aan het begin van de kampdag, voor de pauze, na de pauze, na het buitenspelen en een bezoek aan de wc.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Van je gezicht afblijven.
 • Gebruik van papieren handdoekjes.
 • Oppervlakten reinigen met water en zeep.

Instructeurs die de leiding over het kamp hebben zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Instructeurs zijn niet verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

Schoonmaak

 • De kinderen krijgen een vaste werkplek van ons toegewezen. Op deze plek wordt ook gegeten. Tussendoor worden de werk- en eetplekken regelmatig schoongemaakt.
 • Dagelijks wordt het sanitair, de kranen en de werkplekken door de instructeurs schoongemaakt.
 • Gebruikte materialen worden voorafgaand aan de lessen gereinigd.
 • Materialen die mee naar huis worden genomen, worden opgeborgen en hoeven niet extra schoongemaakt te worden.

Eten en drinken

 • Kinderen nemen hun eigen lunch en tussendoortjes (2x) mee.
 • Bij warm weer zullen we kinderen extra water laten drinken. De kinderen krijgen dan allemaal een vaste beker en die wordt tussendoor schoongemaakt.

Consequenties gebouw en faciliteiten

De beschikbare ruimte in het gebouw wordt zo optimaal mogelijk ingezet, zodat zoveel mogelijk afstand tussen kinderen en volwassen gecreëerd wordt.

Wegbrengen en ophalen van kinderen

Onze instructeurs zullen buiten op het plein staan om met behulp van de namenlijst het halen en brengen in goede banen te leiden. Ouders nemen buiten afscheid van de kinderen en komen niet binnen in de lokalen. 

Gezondheid

Thuisblijfbeleid

Young Engineers past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Een kind/instructeur met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Koorts boven 38 °C
 • Wanneer een kind/instructeur positief getest is op COVID-19 moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het kind mag pas aan de activiteiten meedoen als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van de kind/instructeur koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind deelnemen aan de kampactiviteiten. Als iemand in het huishouden van het kind getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet gewacht worden tot iedereen 24 uur klachtenvrij is en mag het kind daarna minimaal 14 dagen niet aan de kampactiviteiten deelnemen. 

Bij afwezigheid van een instructeur wordt hij/zij (indien mogelijk) vervangen. Mochten wij niet kunnen voorzien in een vervanger dan ontvangt u uw inschrijfgeld voor niet uitgevoerde kampdagen retour.

Wegstuurbeleid

Indien een instructeur dan wel een kind gedurende de dag een van bovenstaande klachten ontwikkelt gelden de volgende richtlijnen:

 • Instructeur: de instructeur wordt z.s.m. vervangen en gaat naar huis.
 • Kind: het kind moet direct door een ouder/verzorger worden opgehaald.

Medisch handelen

Eventuele medische handelingen (zoals pleisters plakken) kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Wanneer intensieve medische zorg moet worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd deze nu ook te dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig. 

Restitutie

Alleen in de volgende situaties kunt u restitutie verwachten voor kampdagen die zijn geannuleerd. In alle andere situaties gelden de algemene voorwaarden.

 • Annulering wegens maatregelen van de overheid.
 • Annulering wegens het niet kunnen vervangen van een instructeur.
 • Annulering wegens maatregelen van de door ons gehuurde cursuslocatie.